Auxiliary Kata

These are all sanctioned Auxiallry Kata studied under the Kotosu-Ha Shito-Ryu Karate-Do system. Introduction to these kata will occur along the way during dojo training sessions, seminars and clinics. These additional kata are extracurricular and a supplement to your studies.

 1. Shihono
 2. Onaku
 3. Ten No Kata
 4. Geksai Sho
 5. Gesaki Sho
 6. Tsuki No Kata
 7. Yantsu
 8. Matsukaze
 9. Empi
 10. Jutte
 11. Jion
 12. Rohai 1-3
 13. Saifa
 14. Naifuanchi 1-3
 15. Kushanku
 16. Bassai
 17. Sochin
 18. Aragaki Sochin
 19. Peichin
 20. Ohan
 21. Superinpei
 22. Soshiho
 23. Paipu
 24. Suansu
 25. Tsuru Tsuki No Kata
 26. Jujiro
 27. Tensho
 28. Sanshin

 

test